SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA

Diharap anda dapat memberikan komen yang membina ke atas blog sayaIsnin, 28 Mac 2011

PENGGANDA EKONOMI 3 SEKTOR (MOVING SMALL AMOUNTS OF RESOURCES INTO LARGER OUTPUT) Perbelanjaan kerajaan (G) ialah suntikan ke dalam aliran pusingan pe

PENGGANDA EKONOMI 3 SEKTOR (MOVING SMALL AMOUNTS OF RESOURCES INTO LARGER OUTPUT)
Perbelanjaan kerajaan (G) ialah suntikan ke dalam aliran pusingan pendapatan, manakala cukai (T) ialah bocoran yang mengecilkan saiz aliran pusingan pendapatan. Maka, pertambahan perbelanjaan kerajaan membawa kepada pertambahan penggunaan, dan seterusnya pertambahan pendapatan negara ( +∆G à +∆Cà +∆Y ). Sebaliknya, pertambahan cukai akan mengurangkan penggunaan dan seterusnya menurunkan pendapatan negara ( +∆T à - ∆C à - ∆Y ).

Model Keynesian tentang keseimbangan pendapatan negara memberi tumpuan kepada perbelanjaan agregat (AE), kerana ∆AE menjadi sebab kepada ∆AS. Maka, rumus umum untuk pengganda M ialah ∆Y / ∆AE. Bagi mengukur kesan perubahan perbanjaan kerajaan, sama ada bertambah atau berkurang ( +∆G @ -∆G) dihitung menerusi rumus:

M = ∆Y / ∆G, atau

1 / (1 – MPC)


Sementara itu, setakat mana perubahan cukai (∆T) mempengaruhi saiz perubahan pendapatan negara (∆Y) bergantung kepada nilai pengganda M. Rumus yang digunakan ialah:

M = ∆Y / ∆C, atau

M = 1 / (1-MPC)(1-t); t = kadar cukai


Bukti: MPC = ∆C / ∆Yd

∆Yd = ∆(Y-T) = ∆(Y-tY) = ∆Y(1-t)

MPC = ∆C / ∆Y(1-t)


Contoh kes:

C = 10 + 0.8Y; I = 50; G = 30; +∆G = 20; ∆Y = 100

i) Nilai M = 1 / (1 – MPC) = 1 / 1 - 0.8 = 1 / 0.2 = 5

ii) Andaikan berlaku -∆G = 10

M = ∆Y / ∆G

∆Y = M. ∆G

= 5 X -10 = -RM50 juta ............... (1)

iii) Keseimbangan asal Y = C + I + G = (10 + 0.8Y) + 50 + 30

= 90 + 0.8Y

Y - 0.8Y = 90

0.2Y = 90

Y = 90 / 0.2 = RM450 juta ................. (2)

Maka, keseimbangan baru

(2) + (1) = 450 - 50 = RM400 juta

PENDEKATAN AE-AS, J-W KESEIMBANGAN PENDAPATAN NEGARA (GEOMETRIC RELATIONSHIP IN MACROECONOMIC ANALYSIS)

PENDEKATAN AE-AS, J-W KESEIMBANGAN PENDAPATAN NEGARA (GEOMETRIC RELATIONSHIP IN MACROECONOMIC ANALYSIS)
Bab keseimbangan pendapatan negara ialah tajuk yang paling penting, paling panjang dan paling kerap diuji dalam peperiksaan. Bermula dengan model aliran pusingan pendapatan, perbincangan dilanjutkan kepada persamaan matematik dan analisis data hipotetikal. Setelah itu, kaedah grafikal menerusi pendekatan perbelanjaan agregat - penawaran agregat (AE - AS), dan pendekatan suntikan - bocoran (J-W) diperkenalkan.

Bahagian AE-AS menunjukkan hubungan antara AE dengan pendapatan negara (Y). Telah dibuktikan sebelumnya bahawa pendapatan negara = perbelanjaan negara = keluaran negara. Maka, paksi Y juga mewakili AS.

Garis 45° mewakili AE = AS. Lokus persilangan (titik potong) antara garis 45° dengan sebarang fungsi AE (sama ada fungsi C, fungsi C + I, fungsi C + I + G, fungsi C + I + Xn), akan disambung secara selari dengan paksi menegak AE hingga menyentuh paksi mendatar (Y). Di situlah keseimbangan negara tercapai.

Sebarang peralihan fungsi AE dipengaruhi oleh ∆C,∆I, ∆G dan ∆X. Pada amnya, fungsi AE akan bergerak secara selari, sama ada ke atas atau ke bawah, melainkan apabila terdapat kesan cukai berkadar (proposional). Dalam kes pengecualian itu, AE bermula dari titik yang sama di paksi AE (ketika Y = 0), tetapi selepas itu beralih secara tidak selari (bentuk bercapah).

Bahagian J-W memerlukan keluk dibina dengan memisahkan nilai positif dan nilai negatif untuk paksi menegak. Paksi Y dan lokus keseimbangan Y masih sama, iaitu dengan menyambung hubungan geometrik daripada bahagian AE-AS. Bagi memudahkan analisis, fungsi suntikan J = I + G + X diandaikan sentiasa selari dengan paksi Y.

Tumpuan harus diberikan kepada hubungan geometrik fungsi AE dengan fungsi bocoran W = S + T + M. Titik mula fungsi AE mestilah sama jaraknya dengan campuran antara jarak antara fungsi suntikan dengan O. Maka, fungsi bocoran akan bermula seluruhnya pada lokus negatif.

Fungsi bocoran mestilah memotong fungsi suntikan pada setiap lokus keseimbangan Y. Maka, pelajar tidak perlu gusar jika fungsi bocoran tadi tidak memotong lokus keseimbangan Y pada paksi Y. Pelajar tidak perlu bersusah payah mensejajarkan fungsi bocoran sehingga dapat memotong kedua-dua lokus yang dimaksudkan.

Huraian teori dan penjelasan grafikal hendaklah menjurus terhadap hubungan geometrik yang berlaku antara dua pendekatan, jika tugasan menetapkan demikian. Sebaliknya, jika tugasan menetapkan analisis secara berasingan, tumpukan kepada pendekatan yang dikehendaki. Latihan melukis gambar rajah mungkin mengambil masa, tetapi dengan strategi menomborkan langkah, dan menggunakan warna pen yang berlainan, kecekapan pelajar akan meningkat berkali-kali ganda...
PENGGANDA PELABURAN (MULTIPLIER EFFECT IN ECONOMY)
Pengganda ialah ukuran tentang perubahan dalam pendapatan negara sebagai akibat perubahan dalam perbelanjaan agregat (AE). Dalam analisis keseimbangan 2 sektor, nisbah perubahan dalam pendapatan negara dibandingkan dengan perubahan dalam perubahan pelaburan. Secara rumus, pengganda ekonomi 2 sektor diringkaskan seperti berrikut:

M = ∆Y ÷ ∆I

pengganda

pendapatan negara

pelaburan

Rumus di atas boleh diubah-ubah mengikut keperluan penghitungan. Misalannya:

∆Y = M.∆I


Perubahan pendapatan negara berlaku sebagai akibat perubahan perbelanjaan agregat menerusi proses pengganda. ∆AE boleh berpunca daripada perubahan suntikan (secara langsung), atau akibat perubahan bocoran (secara tidak langsung).

Pengaruh MPC terhadap pengganda

Bagi memperoleh keseimbangan pendapatan negara, suntikan mesti sama dengan bocoran (J = W).

Dalam ekonomi 2 sektor, pelaburan hendaklah sama dengan tabungan, I = S, atau ∆I = ∆S

Maka persamaan M = ∆Y ÷ ∆I boleh diubah kepada M = ∆Y ÷ ∆S ........... (1)

Persamaan (1) di atas boleh dimudahkan lagi dengan membahagikan kedua-dua ∆Y dan ∆S dengan ∆Y:

M = ∆Y ÷ ∆Y / ∆S ÷ ∆Y ............ (2)

M = 1 / MPS ----------- (3)

M = 1 / (1-MPC) ----------- (4)

M = 1 / (1-b) ................ (5)


Merujuk persamaan (3), pengganda (M) juga boleh disebut sebagai 1 / kecenderungan membocor sut

MPS mengukur kebocoran yang akan mengecilkan saiz aliran pusingan pendapatan akibat tabungan

b dalam persamaan (5) merujuk kepada MPC dalam persamaan fungsi penggunaan C = a + bYd

Contoh:

Andaikan fungsi penggunaan ialah C = 100 + 0.8Y, fungsi pelaburan I = 40, dan berlaku pertambahan pelaburan (+∆I) sebanyak RM10 bilion.

a) Nilai pengganda: M = 1 / (1 - 0.8) = 1 / 0.2 = 5


b) Apabila +∆I = 10, ∆Y = M.∆I = 5 X 10 = RM50 bilion


(selepas berlaku tambahan pelaburan sebanyak RM10 bilion, pendapatan negara bertambah sebanyak RM50 bilion akibat proses pengganda)


c) Kesan perubahan pendapatan ke atas penggunaan


M = ∆Y ÷ ∆C

∆C = M X ∆Y

∆C = 5 X 0.8 = RM40 bilion
(pertambahan pendapatan sebanyak RM50 bilion membawa pertambahan penggunaan sebanyak RM40 bilion)


d) Kesan perubahan pendapatan ke atas tabungan


M = ∆Y ÷ ∆S

∆C = M X ∆Y

M = 50 X 0.2 = RM10 bilion

(pertambahan pendapatan sebanyak RM50 bilion membawa pertambahan tabungan sebanyak RM10 bilion.
Makroekonomi :Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara
Nota
Pengenalan

Pada minggu ini kita akan menggunakan pendekatan lain untuk menentukan keseimbangan pendapatan negara.Pendekatan tersebut ialah analisis permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) atau analisi keseimbangan AD-AS. Analisis ini mengambil kira perubahan harga dalam penentuan keseimbangan dan perubahan-perubahannya.


Keluk permintaan agregat (AD)
Keluk AD menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan perbelanjaan agregat dalam ekonomi. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan melalui gambar rajah berikut.

Gambar rajah (a) menunjukkan keseimbangan ekonomi yang dicapai mengikut pendekatan Keynesian. Andaikan pada mulanya tingkat harga asal adalah P0 dan perbelanjaan agregat adalah AE (P0). Pada tingkat AE (P0) ini, keseimbangan dicapai pada titik E0 , dengan keluaran negara benar adalah Y0.Hubungan antara pendapatan negara pada keseimbangan Y0. dengan tingkat harga P0 ditunjukkan oleh gambar rajah (b) pada titik E0 .Andaikan tingkat harga meningkat menjadi P1, Kenaikan tingkat harga ini akan menurunkan pendapatan benar masyarakat dan menyebabkan mereka kurang berbelanja. Kesan kenaikan tingkat harga ini akan menurunkan perbelanjaan agregat kepada AE (P1). Pada tingkat perbelanjaan agregat ini, keseimbangan baru dicapai pada titik E1 dengan keluaran negara benar adalah Y1Hubungan antara pendapatan negara pada keseimbangan Y1 dan tingkat harga P1 ditunjukkan oleh gambar rajah (b) pada titik E1 .

Dengan menyambungkan titik E0 dan E1 pada gambar rajah (b) maka terbentuklah keluk AD. Keluk ini mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan terdapat hubungan songsang antara tingkat harga dengan keluaran negara benar.
Keluk penawaran agregat (AS)

Keluk penawaran agregat mempunyai cerun menaik dari kiri ke kanan. Ini bererti semakin tinggi tingkat harga, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan oleh pengeluar. Keluk penawaran agregat berbentuk demikian kerana dua faktor.Yang pertama adalah disebabkan oleh hukum pulangan semakin berkurangan. Hukum ini menyatakan bahawa semakin banyak buruh yang digunakan maka semakin berkurangan keluaran buruh yang berikutnya. Apabila diandaikan upah buruh adalah sama, keluaran sut yang berkurangan itu akan menyebabkan kos pengeluaran semakin tinggi. Akibatnya, semakin banyak output dikeluarkan, kos sut menjadi semakin tinggi. Oleh itu penawaran keluaran negara benar yang lebih besar hanya akan berlaku apabila harga meningkat.


Seterusnya keluk AS yang mencerun ke atas disebabkan oleh kenyataan bahawa keluk penawaran buruh menaik ke kanan. Bermakna semakin banyak buruh digunakan, semakin tinggi upah seunit buruh yang akan dibayar. Sebagai akibatnya kos sut semakin meningkat apabila output benar meningkat. Oleh itu bentuk keluk penawaran agregat adalah seperti berikut:

Penentuan keseimbangan pendapatan negara dengan pendekatan AD-AS
Melalui pendekatan ini, keseimbangan pendapatan negara akan tercapai apabila jumlah permintaan agregat (AD) adalah sama dengan jumlah penawaran agregat (AS), iaitu AD = AS. Keadaan keseimbangan ini dapat ditunjukkan melalui gambar rajah berikut;

Merujuk gambar rajah di atas, apabila keluk AD bersilang dengan keluk AS maka berlakulah keseimbangan pendapatan negara. Ini adalah kerana pada titik keseimbangan tersebut jumlah permintaan agregat sama dengan jumlah penawaran agregat iaitu AD = AS. Oleh itu keseimbangan ini bererti, dalam ekonomi firma-firma akan mengeluarkan barang sebanyak OY0 dengan tingkat harga OP0.

Jika tingkat harga berada pada OP1, AS>AD. Lebihan AS akan menurunkan tingkat harga. Ini bermakna keseimbangan tidak tercapai pada harga OP1. Sebaliknya, jika tingkat harga berada pada OP2, AD>AS. Lebihan AD ini akan menyebabkan tingkat harga naik. Oleh itu pada tingkat harga OP2 juga keseimbangan tidak dicapai. Hanya pada tingkat harga OP0 sahaja keseimbangan pendapatan negara akan tercapai.
Kesan perubahan perbelanjaan agregat (AE) terhadap permintaan agregat (AD)

Keluk AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah keluaran negara benar yang diminta oleh masyarakat. Hubungan ini diperolehi dari fungsi AE yang bersilang dengan garis 450.

Oleh itu terdapatnya hubungan antara AE dengan AD iaitu, apabila berlakunya perubahan terhadap AE, maka AD juga turut berubah. Ini bermakna perubahan salah satu atau gabungan AE akan mempengaruhi AD. Jika terdapatnya pertambahan dalam pelaburan (I) dan perbelanjaan kerajaan (G), maka fungsi AE akan beralih ke kanan. Peralihan fungsi AE ini akan menyebabkan keluk AD juga beralih ke kanan dan sebaliknya.
Kesan perubahan keluk AD dan AS terhadap keseimbangan AD-AS
a) Kesan pertambahan permintaan agregat

Merujuk gambar rajah di atas, apabila terdapatnya pertambahan dalam AD, kesannya keluk AD akan beralih ke kanan. Peralihan keluk AD menyebabkan juga berubahnya titik keseimbangan dari E0 ke E1. Kesan daripada peralihan titik keseimbangan ini, keluaran negara benar akan meningkat dari OY0 ke OY1 dan tingkat harga juga turut meningkat dari OP0 ke OP1. Dengan peningkatan tingkat harga ini maka berlaku inflasi tarikan permintaan dalam ekonomi.b) Kesan pengurangan penawaran agregat

Merujuk gambar rajah di atas, penawaran agregat (AS) berlaih ke kiri dan kesannya titik keseimbangan berpindah dari E0 ke E1. Peralihan titik keseimbangan akan menyebabkan keluaran negara benar merosot dari OY0 kepada OY1 dan tingkat harga telah meningkat dari OP0 kepada OP1. Oleh itu dalam ekonomi akan berlaku inflasi desakan kos.c) Pengurangan permintaan agregat

Merujuk gambar rajah di atas, pengurangan permintaan agregat (AD) akan menyebabkab peralihan titik keseimbangan dari OE0 kepada OE1. Peralihan titik keseimbangan ini akan menyebabkan keluaran negara benar menurun dari OY0 kepada OY1 dan tingkat harga juga menurun dari OP0 kepada OP1. Oleh itu akan berlaku kemelesetan ekonomi dalam sesebuah negara.


d) Perkembangan teknologi

Apabila berlakunya perkembangan teknologi, maka pengeluaran dari sektor perusahaan akan bertambah. Ini akan menyebabkan keluk penawaran agregat AS beralih ke kanan AS1. Akibatnya, titik keseimbangan akan berubah dari E0 kepada E1. Pada titik keseimbangan E1 keluaran negara benar telah bertambah dan tingkat harga telah turun. Oleh itu dalam ekonomi akan berlaku stagflasi.

KESEIMBANGAN PENDAPATAN NEGARA Cuba jawab soalan Tajuk 3 ini.

BAHAGIAN B
1.a)Apakah yang dimaksudkan dengan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor?[2]
(b)Jelaskan kesan terhadap aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor apabila wujud campur tangan kerajaan dalam konomi.4]
2.Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan bagaimana keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor ditentukan berdasarkan pendekatan perbelanjaan agregat – penawaran agregat.[6]
3.Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi pelaburan.[6]
4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengganda?[2]
(b)Dengan menggunakan contoh berangka, terangkan bagaimana nilai pengganda ekonomi dua sektor dihitung.[4]
5.Bezakan antara pelaburan autonomi dengan pelaburan teraruh.[6]
6.Terangkan kesan terhadap keluk permintaan agregat (AD) atau keluk penawaran agregat (AS) apabila berlaku
(a)Peningkatan pelaburan autonomi.[2]
(b)Peningkatan eksport bersih.[2]
(c)Peningkatan teknologi.[2]
7.(a) Lukis gambar rajah yang menunjukkan keseimbangan pendapatan negara berdasarkan pendekatan permintaan agregat (AD) – penawaran agregat(AS).[6]
8.a)Takrifkan keluk penawaran agregat).[2]
(b)Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan peningkatan pelaburan swasta terhadap keseimbangan pendapatan negara sebuah ekonomi berdasarkan pendekatan permintaan agregat (AD) – penawaran agregat (AS). [4]

Ahad, 27 Mac 2011

Penutupan Firma

Penutupan Firma

Dalam jangka pendek :
- TC terdiri daripada VC dan FC.
- FC perlu ditanggung walaupun Q = 0.
- TR hendaklah sekurang-kurangnya menyamai VC untuk teruskan operasi.
- jika TR lebih kecil daripada VC, firma perlu tutup operasinya.

Dalam jangka panjang :
- TC hanya ada VC sahaja.
- FC telah berubah menjadi VC. Cth, pertambahan kilang.
- TR hendaklah sekurang-kurangnya menyamai VC untuk teruskan operasi.
- jika TR lebih kecil daripada VC, firma perlu tutup operasinya.

Huraian situasi melalui keluk :

Keadaan apabila AR sama dengan AVC

Huraian : Firma mencapai E apabila MC = MR, iaitu pada harga P, dan kuantiti Q. Pada keluaran Q, TC firma adalah sebanyak ORXQ iaitu terdiri daripada VC sebanyak OPEQ dan FC sebanyak PRXE (AC = AVC + AFC). Oleh sebab AR sama dengan AVC, firma dapat menanggung VC. Dengan ini, firma hanya mengalami kerugian sebanyak PRXE (FC) sahaja. Maka, firma masih boleh meneruskan operasinya.


Keadaan apabila AR lebih kecil daripada AVC

Huraian : Firma mencapai E apabila MC = MR, iaitu pada harga P, dan kuantiti Q. Pada keluaran Q, TC firma adalah sebanyak ORXQ iaitu terdiri daripada VC sebanyak OP1YQ dan FC sebanyak P1RXY (AC = AVC + AFC). Oleh sebab AR lebih kecil daripada AVC, firma tidak mampu menampung keseluruhan VC. Dengan ini, firma mengalami kerugian sebanyak PRXE (baki VC (PP1YE) + FC). Maka, firma tidak boleh meneruskan operasinya.


Keadaan apabila AR lebih besar daripada AVC

Huraian : Firma mencapai E apabila MC = MR, iaitu pada harga P, dan kuantiti Q. Pada keluaran Q, TC firma adalah sebanyak ORXQ iaitu terdiri daripada VC sebanyak OP1YQ dan FC sebanyak P1RXY (AC = VC + FC). Oleh sebab AR lebih besar daripada AVC, firma dapat menanggung VC, dan ada baki TR sebanyak P1PEY. Dengan ini, firma dapat mengurangkan kerugian FC sebanyak P1PEY. Maka, firma masih boleh meneruskan operasinya.


p/s : terdapat banyak faktor lain kenapa firma tetap meneruskan operasi walaupun mengalami kerugian yang banyak.

Sabtu, 26 Mac 2011

MENGAPA UNTUNG NORMAL FIRMA PERSAINGAN SEMPURNA JANGKA PANJANG DIANGGAP ISTIMEWA? (MARKET EFFICIENCY AND FULL CAPACITY)

Dalam jangka panjang, hanya ada kos berubah. Ertinya, AC sepenuhnya juga ialah AVC. Bagi sesebuah firma persaingan sempurna (PS), proses penyesuaian mengakibatkan semua firma hanya akan menikmati untung normal dalam jangka panjang, iaitu menerusi proses keluar masuk firma dalam pasaran.


Pertamanya, untung normal firma PS jangka panjang tercapai di titik minimum LAC dan SAC serentak. Hal itu bermakna bahawa berlaku kecekapan pengeluaran. Keseimbangan MR = MC tangen dengan minimum AC.

[Huraian merujuk gambar rajah: lukis keluk yang lengkap dengan label paksi: Hasil, kos (RM); Keluaran (unit), 0; label keluk: LAC, SAC, SMC, AR, MR, DD, P, SMC; Lokus keseimbangan: Eo, Po, Qo].

Kedua, keseimbangan MC = MR firma PS jangka panjang tercapai pada P = MC, iaitu berlakunya kecekapan peruntukan. Keadaan itu bermakna bahawa firma telah memperuntukkan faktor dengan cara paling cekap bagi memaksimumkan kebajikan masyarakat. Keadaan ini tidak akan berlaku dalam struktur pasaran lain sama ada jangka pendek, mahupun jangka panjang.

[sekali lagi huraian merujuk gambar rajah yang sama]

Ketiga, untung normal firma PS jangka panjang menunjukkan tercapainya keupayaan penuh, tiada lebihan kapasiti atau pembaziran sifar. Minimum SAC tangen (menyentuh) minimum LAC yang bererti loji optimum. Pada lokus sama, berlaku keseimbangan MR = MC. Apabila loji optimum bersamaan keluaran (output) seimbang bermakna wujudnya keupayaan penuh.

[huraian merujuk keluk yang sama]

Akhirnya, untung normal firma PS jangka panjang bersamaan titik tutup firma PS dalam jangka panjang. Syarat meneruskan operasi pengeluaran bagi mana-mana firma ialah keupayaan menampung minimum AVC, atau TR = TC. Disebabkan dalam jangka panjang AC ialah sepenuhnya AVC, maka titik minimum AC ialah titik minimum AVC. Keseimbangan MR = MC juga tercapai di lokus yang sama, bererti titik tutup firma berada pada kecekapan pengeluaran, kecekapan peruntukan dan tingkat keupayaan penuh.

[huraian masih merujuk keluk yang sama]